પવિત્ર બાઇબલ

- Gujarati Holy Bible

ગુજરાતી ભાષામાં પવિત્ર બાઇબલ માંથી એક પુસ્તક પસંદ કરો