ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ - [Kannada Bible]

ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ: