పవిత్ర బైబిల్ - Telugu Holy Bible

తెలుగు లో హోలీ బైబిల్ యొక్క ఒక పుస్తకం ఎంచుకోండి


పాత నిబంధన - O.T.