Pregnancy and Childbirth

 • Genesis 49:25
 • Oonyana bakaSirayeli baqhama, banyakazela, banda, baba namandla kakhulu kunene; lazala ilizwe ngabo. Exodus 1:7
 • akuthande, akusikelele, akwandise, asikelele nesiqhamo sesizalo sakho, neziqhamo zomhlaba wakho, ingqolowa yakho, newayini yakho entsha, neoli yakho, nenkonyana yenkomo yakho, netakane lempahla yakho emfutshane, emhlabeni lowo wawufungela ooyihlo ukuba wokunika.Wosikeleleka ngaphezu kwezizwe zonke; akusayi kubakho nto ingazaliyo, nokuba yindoda nokuba ngumfazi kuwe; nasezinkomeni zakho ayisayi kubakho. Deuteronomy 7:13, 14
 • Owandenzayo ezibilinini akamenzanga na naye? Owasimilisa esizalweni akamnye na? JOB 31:15
 • Iya kuba nobugorha ehlabathini imbewu yakhe; Isizukulwana sabathe tye sisikelelwe. Psalms 112:2
 • Ulohlalisa endlwini umfazi ongazaliyo, Abe ngunobantwana ovuyayo. Haleluya! Psalms 113:9
 • Uyabona, ilifa likaYehova ngoonyana, Umvuzo sisiqhamo sesizalo. Psalms 127:3
 • Ngokuba wena wazibumba izintso zam, Wandibiyela esizalweni sikama. Psalms 139:13
 • Ngokuba eyomelezile imivalo yamasango akho, Ebasikelele abantwana bakho phakathi kwakho. Psalms 147:13
 • Iya kuwalusa umhlambi wayo njengomalusi; iya kuwabutha ngeengalo zayo amatakane, iwathwale ngesifuba sayo, izithundeze ezanyisayo. Isaiah 40:11
 • Ngokuba ndiya kugalela amanzi phezu kwabanxaniweyo, nemiqukuqela yamanzi phezu kwelizwe elomileyo. Ndiya kugalela uMoya wam phezu kwembewu yakho, nentsikelelo yam phezu kwenzala yakho.Baya kuhluma phakathi kotyani, njengemingculuba engasemisingeni yamanzi. Isaiah 44:3, 4
 • Ndingekakubumbi esizalweni, bendikwazi; ungekaphumi embilinini, ndakungcwalisa, ndakumisa waba ngumprofeti weentlanga. Jeremiah 1:5
 • Unoyolo lowo wakholwayo koko; ngokuba kuya kubakho inzaliseko yezo zinto zithethiweyo kuye yiNkosi. Luke 1:45
 • Ngokholo noSara ngokwakhe wamkela amandla okumisa umzi, waza wazala, liseligqithile ixesha lokuba amithe, ekubeni wambalela ekuthini uthembekile lowo wabekayo ngedinga. Hebrews 11:11
 • Wandikhuphela endaweni ebanzi, Wandihlangula, ngokuba endithandile. Psalms 18:19
 • Ndithobele indlebe yakho, ungxame undihlangule; Yiba liliwa eliligwiba kum, Indlu yemboniselo yokundisindisa. Psalms 31:2
 • Isithunywa sikaYehova sibangqinga ngeenxa zonke abamoyikayo, Sibahlangule. Psalms 34:7
 • Ngamana, Yehova, wandihlangula; Yehova, wakhawuleza wandinceda! Psalms 40:13
 • Mna ke ndilusizana, ndilihlwempu; INkosi iya kundikhumbulela. Umncedi wam nomsindisi wam nguwe; Thixo wam, musa ukulibala. Psalms 40:17
 • Ubize mna ngemini yembandezelo, Ndikuhlangule, undizukise. Psalms 50:15
 • Ndidanduluka kuwe ndisesiphelweni sehlabathi, ekutyhafeni kwentliziyo yam; Ndikhaphele eweni elisemalengalengeni kum. Psalms 61:2
 • Ngokuba enamathele kum, ndomsiza; Ndimse engxondeni, ngokuba elazi igama lam. Psalms 91:14
 • Ukakade onobubi akabi msulwa; Ke yona imbewu yamalungisa iyasinda. Proverbs 11:21
 • Umnika otyhafileyo amandla, ongenakomelela amandisele ukuqina.Namadodana angatyhafa adinwe, nabafana bakhubeke bawe;ke bona abathembele kuYehova baya kuhlaziyeka emandleni; banyuke ngamaphiko njengeenkozi. Baya kugidima bangadinwa, bahambe bangatyhafi. Isaiah 40:29-31
 • Abayi kuzixhamla ngokulambathayo, bazalele ukhwankqiso; ngokuba bayimbewu ayisikeleleyo uYehova, nabaphume ezibilinini zabo banabo. Isaiah 65:23
 • Ingekazibhijabhiji, yazala; ingekezi inimbakuyo, yathi tyibilili umntwana oyinkwenkwe. Mna ndingavelisisa na, ndingazalisi? utsho uYehova; ndingathi mna ndizalisayo ndivingce na? utsho uThixo wakho. Isaiah 66:7, 9
 • Umfazi xa aza kuzala, uyaxhalaba, ngokuba ilixa lakhe lifikile; xa athe ke wazala umntwana, akabi sayikhumbula loo mbandezelo, ngenxa yovuyo lokuba kuzelwe umntu ehlabathini. John 16:21
 • Anibanjwanga silingo singesesabantu. Uthembekile ke uThixo, ongayi kuvumela ukuba nilingwe ngaphezu kweninako; owothi, kunye nesilingo eso, avelise ithuba lokuphuma kuso, ukuba nibe nako ukuthwala. 1 Corinthians10:13
 • Ithe yona kum, Ubabalo lwam lukwanele; kuba amandla am azalisekiswa ekuswelekeni kwamandla. Ngoko kokukhona sendiya kuqhayisa kamnandi kakhulu ngokuswela kwam amandla, ukuze ahlale phezu kwam amandla kaKristu. 2 Corinthians 12:9
 • Ke ekwenzeni okulungileyo masingethi amandla; kuba sovuna ngexesha elililo, ukuba asityhafi. Galatians 6:9
 • Ndinokuzenza izinto zonke, ndikulowo undomelezayo, uKristu. Philippians 4:13
 • Noko ke wosindiswa ngokuzala, ukuba bathe bema elukholweni, naseluthandweni, nasebungcwaliseni, benesidima. 1 Timothy 2:15