Separation

 • Genesis 31:49
 • Ndandithandazela lo mntwana; undinikile ke uYehova isicelo sam endandisicela kuye;nam ndiya kumenza oceliweyo kuYehova; yonke imihla yokubakho kwakhe, woba ngoceliweyo kuYehova. Wamnqula khona uYehova. 1 Samuel 1:27, 28
 • Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, Andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; Intonga yakho, umsimelelo wakho, uyandithuthuzela. Psalms 23:4
 • Ngokuba ubawo noma bandishiyile, Wesuka uYehova wandichola. Psalms 27:10
 • Usondele uYehova kwabantliziyo zaphukileyo, Abasindise abamoya utyumkileyo. Psalms 34:18
 • Ulophilisa abaphuke intliziyo, Abophe amanxeba abo; Psalms 147:3
 • Amanzi amaninzi akanakulucima uthando; Imilambo ayinakuluntywilisela. Ingafanelana indoda irhole bonke ubuncwane bendlu yayo ngenxa yothando, Ingadelwa ideliwe. Songs of Solomon 8:7
 • Andiyi kunishiya niziinkedama, ndiyeza kuni. John 14:18
 • Kuba ndigqiba kwelithi, iintlungu zeli xesha lakalokunje azinakulinganiswa nobuqaqawuli obu buza kutyhilwa kuthi. Romans 8:18
 • osithuthuzelayo kuyo yonke imbandezelo yethu, ukuze sibe nako ukubathuthuzela abakwinto yonke eyimbandezelo, ngayo intuthuzelo esithuthuzelwa ngayo nathi nguye uThixo. 2 Corinthians 1:4
 • Ndisuke, zona ezo zinto zabe ziyinzuzo kum, zona ezo ndazibalela ekuthini ziyinkxwaleko ngenxa kaKristu.Ewe, okunene, ndisuka izinto zonke ndizibalele ekuthini ziyinkxwaleko, ngenxa yokongama kokumazi uKristu Yesu iNkosi yam; endithe ngenxa yakhe ndonakalelwa zezi zinto zonke, ndizibalela ekuthini ziyinkunkuma, ukuze ndimzuze uKristu, Philippians 3:7, 8
 • Ke kaloku andithandi ukuba ningazi, bazalwana, mayela nabalele ukufa, ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba bona. 1 Thessalonians 4:13
 • ukuze ukucikideka kokholo lwenu kufunyanwe kunqabile kakhulu, ngaphezu kwegolide le itshabalalayo, noko icikidwa ngomlilo; kuse kuyo indumiso nembeko nozuko ekutyhilekeni kukaYesu Kristu. 1 Peter 1:7