Ukuphumula


 • Wayesethi: “Ngiyakuhamba mina uqobo, ngikuphumuze, na?” Eksodusi 33:14
 • Besehlela ngasekugcineni komuzi, uSamuweli wathi kuSawule: “Yisho kuyo inceku ukuba idlule phambi kwethu — yadlula-ke — kepha yima wena manje ukuba ngikuzwise izwi likaNkulunkulu.” 1 Samuweli 9:27
 • Wathi kuJuda: “Masakhe le mizi, siyihaqe ngogange, nangemibhoshongo, nangezivalo, nangemigoqo; izwe lisephambi kwethu, ngokuba simfunile uJehova uNkulunkulu wethu; simfunile, wasiphumuza nxazonke.” Base bakha-ke, baphumelela. 2 IziKronike 14:7
 • Thukuthelani ningoni; zindlani enhliziyweni yenu okhukhweni lwenu, nithule. Sela AmaHubo 4:4
 • Lindela uJehova, uqine, inhliziyo yakho ime isibindi; yebo, lindela uJehova. AmaHubo 27:14
 • Thula phambi kukaJehova, ulindele yena; ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe, ngomuntu osongoza amacebo amabi. AmaHubo 37:7
 • Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo. Bengilindela uJehova; wayesezikhothamisela kimi, wezwa ukukhala kwami. AmaHubo 40:1
 • Thulani, niqonde ukuthi mina nginguNkulunkulu; ngiyakuphakama phakathi kwabezizwe, ngiphakame emhlabeni. AmaHubo 46:10
 • Phonsa phezu kukaJehova umthwalo wakho, uzakukuphasa; akayikuvuma naphakade ukuba olungileyo azanyazanyiswe. AmaHubo 55:22
 • Thembani kuye ngezikhathi zonke nina bantu, nithulule inhliziyo yenu phambi kwakhe; uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Sela AmaHubo 62:8
 • Inhliziyo eqinileyo uyayilinda ngokuthula okupheleleyo, ngokuba yethemba kuwe. Isaya 26:3
 • Ngokuba yasho njalo iNkosi uJehova, oNgcwele ka-Israyeli, yathi: “Niyakusindiswa ngokuphenduka nangokuphumula, amandla enu abe ngukuthula nangokwethemba; kepha anithandanga. Isaya 30:15
 • Umsebenzi wokulunga uyakuba ngukuthula, impumelelo yokulunga ibe ngukulondeka kuze kube phakade. Isaya 32:17
 • kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe bengapheli amandla. Isaya 40:31
 • “Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova, nothemba lakhe linguJehova. Jeremiya 17:7
 • Ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani,” usho uJehova, “imicabango yokuthula kungengeyobubi ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. Jeremiya 29:11
 • UJehova muhle kwabamethembayo, kumphefumulo omfunayo. Kuhle ukumethemba nokulindela ngokuthula ukusindisa kukaJehova. IsiLilo 3:25, 26
 • “Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizakuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo; khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ngokuba ijoka lami lihle, nomthwalo wami ulula.” Mathewu 11:28-30
 • Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Filipi 4:7
 • ngaleso sizathu ngiyahlupheka nangalokhu, kepha anginamahloni, ngokuba ngiyamazi engikholwa nguye, ngiyethemba ukuthi unamandla okulonda lokho engikubekile kuye, kuze kube yilolo suku. 2 Thimothewu 1:12
 • niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe, ngokuba uyanikhathalela. 1 Petru 5:7