Ukuncika eNkosini


 • UMose wathi kubantu: “Ningesabi; qinani, nibone ukusindisa kukaJehova azakunenzela khona namuhla, ngokuba abaseGibithe enibabonile namuhla anisayikubuye nibabone naphakade.” 14 UJehova uzakunilwela, nothula nina. Eksodusi 14:13, 14
 • “Nxa uphuma impi ukuhlasela izitha zakho, bese wubona amahhashi, nezinqola, nabantu abaningi kunawe, ungabesabi, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe, yena owakukhuphula ezweni laseGibithe. Duteronomi 20:1
 • UJehova nguye ohamba phambi kwakho; uyakuba nawe; akayikukuyeka, akushiye; ungesabi, ungabi nangebhe.” Duteronomi 31:8
 • Umuntu oyedwa uxoshile inkulungwane, ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu nguye onilwelayo, njengalokho ebekhuluma kini. Joshuwa 23:10
 • “Uyakugcina izinyawo zabathembekileyo bakhe, kepha ababi bayakuthuliswa ebumnyameni, ngokuba akukho muntu oyakwahlula ngamandla. 1 Samuweli 2:9
 • UJonathani wathi odibini lwakhe oluphethe izikhali zakhe: “Woza siwele, siye ekhandeni lalabo abangasokile; ingabe uJehova uyakusisebenzela, ngokuba akukho okumthiyayo uJehova ukuba asindise ngabaningi noma ngabayingcosana.” 1 Samuweli 14:6
 • yazi yonke le nhlangano ukuthi uJehova akasindisi ngenkemba nangomkhonto; ngokuba ukulwa kungokukaJehova; uyakuninikela esandleni sethu.” 1 Samuweli 17:47
 • “Qinani, nime isibindi, ningesabi, ningapheli amandla ngenkosi yase-Asiriya nangesixuku sonke esinayo, ngokuba onathi mkhulu kunonaye; okunaye yingalo yenyama; okunathi nguJehova uNkulunkulu wethu ukuba asisize, alwe izimpi zethu.” Abantu bencika emazwini kaHezekiya inkosi yakwaJuda. 2 IziKronike 32:7, 8
 • Izinyathelo zami zinamathela ezinyaweni zakho, izinyawo zami azisheleli. AmaHubo 17:5
 • ElikaDavide. Ngahlulele, Jehova, ngokuba ngihamba ekulungeni kwami; ngithemba uJehova, angiyikuntenga. AmaHubo 26:1
 • Siphe ukuba sisizakale ekuhluphekeni, ngokuba ukusiza komuntu kuyize. AmaHubo 60:11
 • Mphefumulo wami, zithulisele kuNkulunkulu kuphela, ngokuba ithemba lami livela kuye. AmaHubo 62:5
 • Ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe, abazindlela zakho zisezinhliziyweni zabo. ... Baqhubeka emandleni, baze babonakale phambi kukaNkulunkulu eSiyoni. AmaHubo 84:5, 7
 • Akesabi imibiko emibi; inhliziyo yakhe iqinile, iyethemba uJehova. Imisekile inhliziyo yakhe, ayesabi, aze azibuke izitha zakhe ziphansi. AmaHubo 112:7, 8
 • Kuhle ukuphephela kuJehova kunokwethemba umuntu. AmaHubo 118:8
 • Ngizwise umusa wakho ekuseni, ngokuba ngiyethemba kuwe; ngazise indlela engifanele ukuhamba ngayo, ngokuba ngiphakamisela kuwe umphefumulo wami. AmaHubo 143:8
 • Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. IzAga 3:5, 6
 • Ngokuba yasho njalo iNkosi uJehova, oNgcwele ka-Israyeli, yathi: “Niyakusindiswa ngokuphenduka nangokuphumula, amandla enu abe ngukuthula nangokwethemba; kepha anithandanga. Isaya 30:15
 • Yayisithatha isho kimi, ithi: “Lokhu kuyizwi likaJehova kaZerubabele lokuthi:‘Kungabi ngempi, kungabi ngamandla, kepha kube ngomoya wami kuphela,’ usho uJehova Sebawoti. Zakariya 4:6
 • “Mina ngingumvini, nina ningamagatsha; ohlala kimi, nami kuye, lowo uthela izithelo eziningi; ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Johane 15:5
 • ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe; lokhu kuyinqobo enqobe izwe:ukukholwa kwethu. 1 Johane 5:4