Ukuhlukana


 • neMispa futhi, ngokuba wathi: “UJehova makalinde phakathi kwami nawe, lapho sesingasabonani. Genesise 31:49
 • Ngamkhulekela lo mntwana; uJehova unginikile lokho engakucela kuye; ngalokho nami ngimnikele kuJehova; zonke izinsuku zokuphila kwakhe unikelwe kuJehova.” Bakhuleka kuJehova khona. 1 Samuweli 1:27, 28
 • Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. AmaHubo 23:4
 • Ngokuba ubaba nomame bangishiyile, kodwa uJehova uzakungamukela. AmaHubo 27:10
 • UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo; uyabasindisa abanomoya odabukileyo. AmaHubo 34:18
 • Uyaphilisa abenhliziyo echobozekileyo; izilonda zabo uyazibopha. AmaHubo 147:3
 • Amanzi amaningi awanakulucima uthando, nemifula ayinakuluminzisa; uma umuntu ebeyakunika yonke impahla yendlu yakhe ngothando, nokho ubeyakwaliwa nokwaliwa. IsiHlabelelo SeziHlabelelo 8:7
 • Angiyikunishiya niyizintandane; ngiyeza kini. Johane 14:18
 • Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina. AmaRoma 8:18
 • osiduduza osizini lwethu lonke, ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini, nolunjani, ngenduduzo esiduduzwa ngayo nathi nguNkulunkulu. 2 Korinte 1:4
 • Kanti-ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela, konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu iNkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe, ngikushaya izibi, ukuze ngizuze uKristu, Filipi 3:7, 8
 • Kepha asithandi, bazalwane, ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo, ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. 2 Thesalonika 4:13
 • ukuze ukuvivinywa kokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo kufunyanwe kube ngukubongwa, nodumo, nokutuseka ekwambulweni kukaJesu Kristu; 1 Petru 1:7
 • Ngokuba nidinga ukubekezela, ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukele isithembiso. KumaHeberu 10:36